• slider
    Lớp lót cho sơn xúc tác quang
    AMBIENTPRIMER
    PREMIUM L42/ L44
Các đặc điểm chính

AMBIENTPRIMER PREMIUM L42/L44

LỚP LÓT CHO AMBIENTPRO+ PREMIUM.

AmbientPrimer Premium là lớp lót cho sơn xúc tác quang. Sản phẩm này cho phép điểu chỉnh sức thấm hút và kết cấu của bề mặt cũng như giúp ổn định hệ xúc tác quang. AmbientPrimer Premium gồm 2 loại: không có/có khả năng chống tảo (các vùng khí hậu nhiệt đới), tương ứng với sản phẩm L42/L44. Sản phẩm được sử dụng để làm lớp lót cho sơn xúc tác quang, giúp đảm bảo tính ổn định và độ bền của hệ sơn. AmbientPrimer Premium có một phiên bản được phát triển đặc biệt cho các khu vực có thể phát triển tảo như các vùng khí hậu nhiệt đới.

Lớp lót AmbientPrimer L42 cho sơn xúc tác quang.
Lớp lót chống tảo AmbientPrimer L44 cho sơn xúc tác quang trong các vùng khí hậu nhiệt đới.
Bắt buộc sử dụng với AmbientPro+ Premium.
Điều chỉnh sức hút của bề mặt nền.
Ổn định hệ thống xúc tác quang.
Làm tăng độ bền của sơn.
Khả năng thẩm thấu cao.

Sản phẩm:
FOUR2FOUR PREMIUM

Chất làm kín cho các loại vật liệu