• slider

ĐỔI MỚI, BỀN VỮNG, KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰN

Giải thưởng “Sáng tạo và phát triển bền vững” sáng lập bởi Beyond Building Barcelona - Construmat Fair tại Fira de Barcelona, tháng 5, 2015.

Giải thưởng “Kiến trúc và Xây dựng” Hạng mục | Cách nhiệt, chống thấm và sơn: Sơn ngoại thất và nội thất. Giải thưởng IX NAN de Madrid. Tháng 11, 2015.